Tuesday, November 05, 2013

चंद्रगुप्त

सेनाभवनाच्या समोरच्या कोपऱ्यावरचा इराणी. बंद पडला. त्याची जागा "चंद्रगुप्त" नी घेतली. राजाभाऊ येथे कधीच गेले नसल्यामुळे ते या सेनाभवनाच्या समोरच्या कोपऱ्यावरचा इराणी. बंद पडला. त्याची जागा "चंद्रगुप्त" नी घेतली. राजाभाऊ येथे कधीच गेले नसल्यामुळे ते या रेस्टॉंरंत बद्द्ल काहीच बोलु शकत नाही. 
पण आजुबाजुची सर्व ठिकाणे तुफान चालत असतांना हे बंद झाले. याची जागा " इंदुज किचन " नी घेतली. बार आणि फॅमेली रेस्टॉंरंट हे नाव मिरवणाऱ्यांच्या राजाभाऊ अजिबात वाऱ्यालापण उभे रहात नाहीत. पण त्या रात्री ते गेले. कदाचित पुण्याच्या त्यांना आवडलेल्या " इंदुज किचन " पैकी हे असेल करुन ते गेले. आत जावुन बसले व तसेच न जेवता बाहेर उठुन आले.

काही ठिकाणी नाही जेवावसं वाटतं.

मग ते बंद झाले, त्याची जागा परत "चंद्रगुप्त" नी घेतली. आता परत ते ही बंद झालेले दिसले. आत काहीतरी काम सुरु आहे.
त बद्द्ल काहीच बोलु शकत नाही.
पण आजुबाजुची सर्व ठिकाणे तुफान चालत असतांना हे बंद झाले. याची जागा " इंदुज किचन " नी घेतली. बार आणि फॅमेली रेस्टॉंरंट हे नाव मिरवणाऱ्यांच्या राजाभाऊ अजिबात वाऱ्यालापण उभे रहात नाहीत. पण त्या रात्री ते गेले. कदाचित पुण्याच्या त्यांना आवडलेल्या " इंदुज किचन " पैकी हे असेल करुन ते गेले. आत जावुन बसले व तसेच न जेवता बाहेर उठुन आले.

काही ठिकाणी नाही जेवावसं वाटत.

मग ते बंद झाले, त्याची जागा परत "चंद्रगुप्त" नी घेतली. आता परत ते ही बंद झालेले दिसले. आत काहीतरी काम सुरु आहे.

No comments: