Tuesday, November 05, 2013

राजाभाऊ तुम्ही समजुन जा

जेव्हा एखादी तरुणी जेष्ठ नागरीकांसाठी राखीव जागेवर बसलेली उठुन तुम्हाला बसायला जागा देते तेव्हा राजाभाऊ तुम्ही समजुन जा.

No comments: