Tuesday, November 05, 2013

मा. आमदार

जसे प्रो. म्हणजे प्रोफेसरच असतील असे नव्हे , ते प्रोपरायटर पण असु शकतात.

अगदी तसचं.

मा. आमदार म्हणजे माजी आमदार असु शकतात. माननीय नव्हेत.

खुर्ची गेली तरी बिरुदे मिरवण्याची हौस नाही फिटली.

No comments: