Monday, November 04, 2013

बाय द वे

गावदेवीला असलेल्या "बाय द वे " बद्द्ल पुर्वी ब्लॉगवर पुर्वी दोन लेख लिहिलेले . 
 
अलीकडच्या काळात तेथे जाणॆ झालेले नाही , त्यामुळे जेवण कसे असेल ते सांगता येत नाही. पण एक मात्र नक्कीच , येथले वातावरण खुप मस्त आहे. कोणालातरी बरोबर घेवुन शांतपणे गप्पा मारत, एकामेकाच्या सहवासाचे सुख घेत जेवायचे असेल तर ह्या सारखी दुसरी जागा मुंबईमधे नसावी. गर्दी अजिबात नसते आणि जेवतांना मॅनर्स न पाळणारे , मोठमोठ्याने आरडाओरडा करत मजा करणारी माणसं येथे कधीच येत नाहीत.

ह्यांच्या मेन्युमधे तसा निवडीला फारसा वाव नाही. पदार्थ अगदी मोजकेच मिळतात , त्यामुळे खाण्याबाबतीत कधीकधी निराशा होवु शकते.

No comments: