Wednesday, November 25, 2009

कधी कधी

कधी कधी एखादे शर्ट आपल्याला एवढे आवडते, हे शर्ट घाताल्यानांतर  जे मस्त फिलिंग येत असते . मग रे शर्ट जून होते, r

No comments: