Sunday, November 15, 2009

ही बायको म्हणजे ना ..

ही राजाभाऊंची बायको आपल्या नवऱ्याचा किती छळ करत असते, किती त्रास देत असते !

एक दिवस थकल्याभागल्या जीवाला विश्रांती ती नाही.  काल एक चांगलाच लांब "लवासा " ला फेरा झाला , आणि आजची मागणी काय तर मंडईत खरेदी.


हे गॄहस्थ भाजी विकतात की ससे पाळतात ?

बा , श्रीकॄष्णा तुलाच आता शरण.

No comments: