Saturday, November 21, 2009

आकाशवाणी की ब्रॉडकास्टींग हाऊस ?

मुंबई आकाशवाणी चे नामकरण "ब्रॉडकास्टींग हाऊस ’ मधे केव्हा झाले कळालेच नाही. 

आपले आमदार काय करत आहेत ? त्यांच्या डोळ्यासमोरच ही इमारत आहे.

No comments: