Thursday, November 05, 2009

टाळ्या - येवु घातलेल्या सरकारसाठी


एखादा कार्यक्रम सुरु व्हायला उशीर झाला की ताटकळत बसलेलेले, कंटाळलेले प्रेक्षक उपहासाने टाळ्या वाजवुन कार्यक्रम लवकर सुरु करण्याचे आव्हान करु लागतात.

आत या By Default  आलेल्या सरकारसाठी काय वाजवायचे ?