Saturday, May 07, 2011

तबीयत खुष झाली

आज रात्री "**" मधे जेवल्यानंतर, गेल्यानंतर राजाभाऊंची तबीयत एकदम खुश होवुन गेली.

अश्या कोणत्या जागी राजाभाऊ आज रात्री जेवायला गेले असतील ?

हे ठिकाण बरोबर ओळखणाऱ्यास व न ओळखणाऱ्यांसीं राजाभाऊ या ठिकाणी आपल्या सोबत जेवायला घेवुन जावु इच्छितात.

एक हिंट - या ठिकाणी जाण्यासाठी रात्री राजाभाऊ भांडुप वरुन निघाले.

No comments: