Saturday, May 07, 2011

चांदीच्या ताटात पेशवाई थाटात

एकदा राजाभाऊ पुण्याला कोहीनुरमधे "चांदीच्या ताटात पेशवाई थाटात " भोजन करायला गेले.

या चांदीच्या ताटातल्या भोजनाचा त्यांनी जो धसका घेताला परत काही त्यांची हिम्मत झाली नाही "पेशवाई थाट " करण्याची.

आज " दादर मुंबई २८ " मधे जावुन चांदीच्या ताटात जेवुन राजाभाऊंना त्यांनी घेतलेली ही भीती दुर करायची आहे.

No comments: