Sunday, May 08, 2011

गोल्डन ज्युबली

काय हो , राजभाऊ "गोल्डन ज्युबली , गोल्डन ज्युबली " म्हणजे काय हो ?

50 Years - 1961 -2011

अहो राजाभाऊ

पन्नास वर्षे पुर्ण, सुवर्ण महोत्सव. बरं का.
कोणाला ? मील ला ?

ती तर केव्हाचीच जमीनदोस्त झालीयं, मराठी माणसांना मातीत घालुन.

No comments: