Monday, May 16, 2011

पुणॆ - मुंबई , मुंबई ते पुणॆ व्हाया VITS

केव्हा केव्हा का अनेकदाच किंबहुना सदाकाळ आपला नवरा अगदी विचित्र वागत असतो असे राजाभाऊंच्या बायकोचे अगदी अगदी प्रामाणिक मत. आपल्या नवऱ्याच्या ती कानीकपाळी ओरडत राहिली होती, पुण्याच्या         " व्हीटस " मधे जेवायला चल चल करत पण राजाभाऊ काहीकेल्या तिला घेवुन तिथे जेवायला जाता जात नव्हते.
वास्तविक पहाता हे बऱ्यापैकी स्वस्त आहे, त्यात परत एकावर एक बुफे फुकट. (रु. ५९९ ) असे असुन सुद्धा !

अखेरीस आपल्या काकीच्या मदतीला धावुन आली ती त्यांची पुतणी. नेमक्या " व्हीटस " जवळ पोचतोनपोचतो तो तिला कशी काय एवढी भुक लागली ? की काकीनीच तिला उचकवटले ?

पण एक मात्र गडबड होवुन राहीली.

बुफे जेवायला सुरवात केली खरी पण मग लक्षात आले आपल्याला गाडी चालवायची आहे, भरपेट खाऊन चालणार नाही. मग आपला हात आखडता. जेवण चांगले असुन सुद्धा मग राजाभाऊ त्याला न्याय देवु शकले नाही.

नेहमी मुंबई पुणॆ दरम्यानच्या प्रवासात घरी जाण्यापुर्वी कोठे जेवावे / खावे हा प्रश्न पडलेला असायचा, आता कदाचित यापुढे तो पडु नये.

No comments: