Tuesday, November 16, 2010

जेव्हा

जेव्हा सेंचुरी मारायला काट्याला फक्त एक चौका हवा असतो,
जेव्हा तुमच्या मापाचे तयार कपडॆ दुकानामधे मिळणे कठीण होत जाते आणि तुमचे जुने कपडॆ तुम्हाला होईनाशे होतात.
जेव्हा तुमच्याच्याने साध्यासाध्या हालचाली पण करवेनाश्या होतात.

राजाभाऊ.

कठीण आहे.

No comments: