Wednesday, November 12, 2008

केवळ जरासे जेमतेम बुड टेकवण्यापुरतेच


नवीन बसथांबा , नवीन रचना. दिसायला मस्त .
जरासा गैरसोइचा, फक्त सहा इंची बैठक, केवळ जरासे जेमतेम बुड टेकवण्यापुरतीच , त्यात तो पाठीस पुढे ढकलणारा दांडा .

No comments: