Thursday, September 18, 2008

का बरे असे

अनेक वेळा एखाद्या माणसाबद्द्ल आपण ऐकुन असतो, त्याचे साहित्य आपण वाचलेले असते, त्यांच्या बद्दल भरभरून आलेले लेख वाचलेले असतात । त्यांच्या बद्दल आपल्याला फार आदर असतो, त्यांना भेटायची इच्छा असते । भेट होतेही ।
पण प्रत्यक्ष भेटीत आपण निराश होतो, त्या व्यक्ति विषयी भ्रमनिरास होतो , आपल्या मनातील त्यांच्या प्रतिमेला तडा जातो, स्वप्नातील , कल्पनेतील व्यक्ति व व्यवहारातील ते पाहुन वाटते हे आपल्याला भेटले नसते तर बरे झाले असते।

1 comment:

Ruminations and Musings said...

Ase hote he khare, maze zale aahe..