Thursday, January 07, 2010

स्वाद भोजनालय , व्हीवा पश्चिम व खोपोलीचे स्टड,

काही रेस्टॉरंट बंद पडतात तेव्हा मनाच्या कोणत्यातरी कोपऱ्यात बरं वाटत असते. खरं म्हणजे असा आसुरी आनंद होवु नये पण त्याच्या आपल्याला फारसा चांगला अनुभव आलेला नसतो, अवाढव्य पैसा मोजल्यानंतर देखिल न मिळालेल्या समाधानामुळे कुठेतरी आपण नाराज झालेले असतो, उगीचच त्याचे नाव झालेले असते.

पण मं.गांधी क्रास रोड, विलेपार्ले ,येथे असणारे "स्वाद भोजनालय" चा काल बंद दरवाजा पाहिली व गेल्याच महिन्यात ते महागाईमुळॆ बंद पडले हे कळल्यावर खुप खुप हळहळायला झाले. खुप  वाईट वाट्ले, या ठिकाणी अतिशय रुचकर, चवदार, उत्तम गुजराथी थाळी अगदी माफक किमतीत मिळत असे. बऱ्याच वर्षापुर्वीची जेवलेल्या भोजनाची चव अजुनही जिव्हेवर रेंगाळात राहीलेली आहे.

आज जावु , उद्याला जावु करता करता मधे अनेक वर्षे निघुन गेली

आता स्वाद भोजनालय फक्त आठवणीत राहिले.  

No comments: