Saturday, April 19, 2014

प्रिय अशोक

"रोज तीन वेळा चाला , सुरवातीस दहा मिनिटे का होईना पण चाला "

आठवडा झाला पण धडके चालणॆ सुरु करायला राजाभाऊंना मुहुर्त मिळेनासा झाला होता.
आज पहाट. जडवलेल्या शरीराने का चालणे नको ह्याची शंभर कारणे सांगायला सुरवात केली.

मग राजाभाऊंनी एक शक्कल लढवली. कॅमेरा बाहेर काढला. खांद्याला अडकवला.

पाच मिनिटात घराबाहेर. आज सीरी ची वाट . म


चे रुप न्हाहाळण्यास.

No comments: