Saturday, April 19, 2014

पैसे, वस्तु आदींचे वाटप

आपल्यालाच मत द्यावे ह्यासाठी मतदारांना पैसे, वस्तु आदींचे वाटप होते असे नुसतेच ऐकुन आहे.

No comments: