Saturday, April 19, 2014

आनंदी आनंद गडे,

आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहिकडे वरती खाली मोद भरे, 
वायूसंगे मोद फिरे नभांत भरला, दिशांत फिरला, जगांत उरला मोद विहरतो ...

No comments: