Saturday, April 19, 2014

सत्तेविना होतील कासावीस

एकवीस , बावीस, तेवीस, चोवीस
काही नेते मंडळी हरल्यावर आता सत्तेविना होतील कासावीस

पंचवीस, सव्वीस, सत्तावीस, अठ्ठावीस
खासदारकी गेल्यावर येतील आता वाईट दीस

No comments: