Wednesday, June 08, 2011

मोराची चिंचोली

घन गरजत बरसत आले की वनी मोराचा षडज लागतो, पिसारा फुलवुन आनंदाने नाचु लागतो , हे सारे वाचलेले. ते अनुभवण्यासाठी गाठली ती थेट मोराची चिंचोली. 

संध्याकाळचे ५.३०-६.०० चा सुमार. 
रस्तातुन जातांना जे आजुबाजुला मोर , लांडोरी पाहिल्या त्याला सुमार नाही. 
मजा आली. वातावरण फार आल्हाददायक असल्याकारणे भटकणेही चांगले झाले.
No comments: