Thursday, July 07, 2011

पोळा उसळ आणि आस्वाद.

आस्वादनी आपल्या दाराच्या वरती "पुनरागमनायच " काय लिहीले आणि राजाभाऊंनी तेथे वारंवार जायला सबब काय मिळाली.

योको सिझलर्स की आस्वाद मधे पोळा उसळ या मधे निवड अर्थात पोळा उसळीचीच झाली हे सांगायला नको. आणि सोबत नारळाचे दुध.


No comments: